Kategorie
reklama
Nejnovější produkty

Obchodní podmínky

Naše firma nemá specifické obchodní podmínky, vztahy mezi kupujícím a prodávajícím jsou upraveny příslušnými zákony. Při prodeji fyzickému spotřebiteli ( konečný zákazník - občan ) dle Občanského zákoníku a při prodeji podnikatelům dle Obchodního zákoníku.

UPOZORNĚNÍ !!!
Některé náhradní díly vyžadují odbornou instalaci !!!
Například některé elektroniky ( moduly ) je nutné před instalaci upravit vylomením některých kontaktů, popřípadě je nutné po instalaci udělat konfiguraci pomocí servisního menu. Dále například u přepínačů, mechanických programátorů a varných zón připojit původní vodiče u nového dílu na jiné kontakty.
Při nákupu zboží zákazník bere na vědomí, že tato skutečnost je mu známa a souhlasí s ní. Pokud si nejste jisti, zda Vámi vybraný díl bude fungovat bez odborné pomoci, náhradní díl neobjednávejte a obraťte se na servisní firmu dané značky !!!

Při prodeji fyzickému spotřebiteli ( konečný zákazník - občan ):
- dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku:
Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti ( 14 ) dnů od převzetí zboží, respektive od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží, nebo se zboží skládá z několika částí, bez udání důvodu. Odstoupení musí být dodavateli odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.
UPOZORNĚNÍ:
- dle § 1831 Občanského zákoníku: Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle ( na své náklady ) nebo předá dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti ( 14 ) dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést číslo prodejního dokladu ( faktury ), nebo číslo objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení.
- dle § 1832 Občanského zákoníku: Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal. Spotřebitel odpovídá dodavateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. Občanského zákoníku, NELZE mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

Zákony a předpisy:

- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů